Poniższy tekst to opis konfiguracji stacji bramowej VTO i ekranu VTH pracujących z użyciem firmwaru SIP2.0. Wcześniej urządzenia musza zostać zainicjalizowane i zaadresowane (adres IP, maska, brama).


Pierwszym krokiem jest wskazanie serwera SIP w stacji bramowej. Serwerem SIP może być ta (lub inna) stacja bramowa VTO albo zewnętrzne urządzenie (np. DSS4004-S2).

Wprowadzane ustawienia zależą od konfiguracji sprzętowej. Po wprowadzeniu zmian urządzenie zostanie automatycznie zrestartowane:


1. Ta stacja pracuje jako serwer SIP - wystarczy zaznaczyć pole "Enable" i zapisać.


2. Inna stacja VTO pracuje jako serwer SIP


    - SIP Serwer -> odznaczone

    - Server Type -> VTO

    - IP Addr. -> adres IP stacji VTO pracującej jako serwer SIP

    - Port -> 5060

    - Username, Password -> pozostawić domyślne

    - SIP Domain -> VDP

    - SIP Server Username, Password -> dane logowania do stacji VTO pracującej jako serwer SIP


3. Zewnętrzne urządzenie pracuje jako serwer SIP


    - SIP Serwer -> odznaczone

    - Server Type -> Express/DSS

    - IP Addr. -> adres IP platformy pracującej jako serwer SIP

    - Port -> 5080

    - Username, Password -> pozostawić domyślne

    - SIP Domain -> puste lub domyślna wartość

    - SIP Server Username, Password -> dane logowania do platformy pracującej jako serwer SIPJeżeli ta stacja ma pracować jako serwer SIP należy wprowadzić jej dane:

Klikamy "Add" i w oknie wprowadzamy ustawienia:


    - Rec No. -> numer VTO

    - Register Password -> domyślna wartość

    - IP Address -> adres IP tej stacji VTO

    - Username, Password -> dane logowania do panelu www tej stacji VTOW kolejnym kroku należy dodać ekrany VTH do interfejsu stacji bramowej

Klikamy "Add" i w oknie wprowadzamy ustawienia:


    - First Name, Last Name, Nick Name - dowolne wartości

    - Room No. -> numer skrócony VTH, musi być dokładnie taki sam jak na ekranie (widoczny w lewym, górnym rogu). Jeżeli w systemie będzie pracować ekran główny (nadrzędny) i dodatkowe to należy uwzględnić to w numerze i dopisać odpowiednio #0 dla ekranu głównego, #1, #2, #3 itd dla pozostałych ekranów np. 9901#0, 9901#1, 9901#2 itd.

    - Register Password -> domyślna wartośćKolejne ustawienia należy wprowadzić w ekranie VTH, zaczynając od ustawień VTH:

1. Dla głównego ekranu


    - Room No. -> musi się zgadzać z numerem wpisanym przy dodawaniu ekranu VTH w panelu www stacji VTO tzn. jeżeli w stacji zostało wpisane 9901 to tu też musi być 9901. Jeżeli w stacji bramowej było 9901#0 to tutaj też trzeba wpisać 9901#0.

    - Master -> pozostawić jako "Master"

    - Kliknąć OK


2. Dla dodatkowego ekranu


    - Room No. -> musi się zgadzać z numerem wpisanym przy dodawaniu ekranu VTH w panelu www stacji VTO tzn. jeżeli w stacji zostało wpisane 9901#1 to tu też musi być 9901#1.

    - Master -> kliknąć i zmienić wartość na "Extension"

    - Master IP, Master Name, Master Pwd -> adres IP i dane logowania do głównego ekranu


    - Kliknąć OKNastępnie należy wskazać serwer SIP

W przypadku stacji bramowej VTO pracującej jako serwer SIP wystarczy wpisać jej adres IP i ustawić "Enable Status" na "ON", a następnie kliknąć OK.Ostatnim krokiem jest podanie danych stacji bramowej:

- Main/Sub_VTO Name -> nazwa stacji bramowej (dowolna wartość)

- VTO IP Address ->adres IP stacji bramowej

- User Name, Password -> login i hasło do panelu www stacji VTO

- Enable Status -> ON